(Du er ikke pålogget) 
 

Kvænangen kommune -Tilskudd tll dekning av faste utgifter - koronafond

Kvænangen kommune har avsatt kr. 350 000,- til et koronafond. Formålet med fondet er å gi ekstraordinært tllskudd til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av koronasituasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger. Dette fondet er et supplement til de statlige krisepakkene til næringsliv og lag/foreninger. Søknadsfristen er satt til 15. juni. Midlene utlyses med forbehold om godkjenning i kommunestyret.

Det kan søkes om tilskudd fra fondet til dekning av deler av faste utgifter. Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregelverket. Støttens størrelse avhenger av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Det kan gis tilskudd inntil 75 % av dokumenterte utgifter.

Denne støtteordningen gjelder for virksomheter med forretningsadresse i Kvænangen kommune. Søkere må dokumentere nedgang i omsetning/inntekter, forårsaket av koronapandemi. Enkeltmannsforetak med hovedinntekt eller viktig biinntekt i virksomheten kan også søke.  

 Ordningen gjelder ikke for

 1. Selskap uten aktivitet
 2. Selskap under konkursbehandling
 3. Selskaper som har mottatt offentlig støtte på over 200.000 euro i løpet de siste 3 regnskapsår (100.000 for støtte innen veitransportsektoren). Det er ingen grense for tilskudd til landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen.

Følgende utgifter kan dekkes med dette tilskuddet: 

 1. Faste utgifter som ikke dekkes av andre statlige støtteordninger
 2. Faste utgifter i følgende poster i næringsoppgaven ansees som uunngåelige faste kostnader:
 • 6300 leie av lokaler
 • 6340 Lys, varme
 • 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv
 • 6400 Leie av maskiner, inventar, transportmidler
 • 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjon, rådgivning ol)
 • 6995 Elektronisk kommunikasjon
 • 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler
 • 7490 Kontingenter
 • 7500 Forsikringspremie, samt netto renteutgifter

    c. Eventuelle andre dokumentert utgifter

 

Følgende utgifter dekkes ikke med denne ordningen

 1. Nedbetaling av gjeld
 2. Investeringer og/eller innkjøp av driftsutstyr og driftsmaterialer
 3. Regninger forfalt før 31.12.2019.

 

Søknaden skal inneholde: 

 1. En kort beskrivelse av virksomheten, forretningside og marked (hvem er du/dere, hva gjør

  du/dere for å tjene penger og hvem betaler for tjenestene/varene).

 2. Beskrivelse av omsetningsendring som følge av korona-situasjonen, hvilke tiltak som

  har vært innført for å avhjelpe situasjonen og hva bedriften planlegger å gjøre fremover. Dokumentasjon på omsetningstap legges ved.

 3. Beskrivelse av hvilke andre hjelpetiltak som er omsøkt og igangsatt (bankforbindelse, sametinget,

  statens ordning, Innovasjon Norge osv.)  Opplysninger om støtte som  er innvilget.

 4. Beskrivelse av bedriftens økonomi, dekningsbidrag og resultat (kopi av årsregnskap

  eller oversikt fra regnskapsfører) for 2018 og 2019 (midlertidig hvis endelig regnskap ikke er klart). For enkeltpersonsforetak: næringsoppgave for de samme årene.

 5. Oppstilling av faste utgifter for mars, april og mai etter eventuelt nedstyring av driften. Summene skal oppgis uten mva. om bedriften er mva-pliktig.

 6. Bekreftelse på at bedriften ikke har mottatt bagatellmessig støtte som overskridergrensen på 200.000/100.000 .

 

Årsregnskap eller næringsoppgave for 2018 og 2019, skal legges ved søknaden. 

 

For spørsmål ta kontakt med næringskonsulent Anne Berit Bæhr, tlf 40405624 eller mail anne.bahr@kvanangen.kommune.no 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen