(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond COVID-19 Stjørdal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Stjørdal kommune har opprettet et næringsfond på 2,6 MNOK. Midlene er bevilget av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av krisepakken til næringslivet, fase 3. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal gis som bedriftsrettet støtte, men kan også benyttes til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Midlene skal ikke benyttes til ordinær drift.

 

Kriteriene for måloppnåelse er:

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

a.

i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b.

i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c.

hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Alle søknader skal fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no. Søker må her opprette en bruker.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

 

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

 

Kontakt:

Proneo AS v/Torhild Aarbergsbotten, torhild.aarbergsbotten@proneo.no, mob 900 85 005

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen