(Du er ikke pålogget) 
 

Sirdal kommune - Kommunal kompensasjonsordning #2 (DNNO)

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunene har fått tildelt nye midler til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sirdal kommune v/Sirdalsvekst KF skal i denne søknadsrunden fordele 2,032 millioner kroner.

Tilskuddet skal også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Dette gjelder særlig:

 • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
 • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, service-, overnattings- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Hvem kan få støtte i Sirdal?

 • Kun virksomheter innenfor Sirdal kommunes grenser og med adresse i Sirdal kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor Sirdals grenser. Likevel kan registrerte virksomheter/konsern utenfor Sirdal søke kompensasjon for den delen av virksomheten som gjelder for Sirdal og som kan dokumenteres med regnskap, oversikt over ansatte m.v. Destinasjonsselskaper som fremmer turisme i Sirdal kan søke for den delen som kan dokumenteres å gjelde Sirdal.
 • Rene «eiendomsselskaper» med få eller ingen ansatte blir ikke prioritert i denne tildelingen av tilskudd i Sirdal.
 • Det tildeles ikke tilskudd til dagligvarebutikker, bensinstasjoner, byggvareforretning o.l. virksomhet.
 • Samlet ramme til fordeling er 2,032 millioner kroner. Dersom innkomne søknadsbeløp overstiger ramme for fordeling blir det foretatt en skjønnsmessig avkortning. Maksimalt tilskudd til den enkelte virksomhet settes til kr. 500.000,-.
 • Tilskudd innenfor samlet ramme tildeles av styret i Sirdalsvekst KF.

 

Ved tildeling av økonomisk støtte til bedrifter skal følgende forhold belyses og legges ved som vedlegg i søknaden:

 

 • Redegjørelse for hvordan bedriften er blitt påvirket av Covid-19-pandemien. Forklare hvilke økonomiske konsekvenser smitteverntiltak og/eller nedgang i omsetningen har hatt på bedriften (dersom mulig legges kostnader bedriften har hatt til håndtering av smitteverntiltak inn). Vedlegges i www.regionalforvaltning.no
 • Innsendelse av årsregnskap for 2019 og 2020. Regnskapsrapport fra 1. kvartal 2021 skal sendes inn hvis bedriften søker kompensasjon for 2021.
 • Dersom bedriften består av flere avdelinger som naturlig kunne vært organisert som egne virksomheter, vil det kunne søkes om å få økonomisk støtte til flere avdelinger. Dette må belyses i selve søknaden. (F.eks. vil et hotell med restaurant kunne vise til årsregnskap for hver av disse avdelingene og dermed kunne motta støtte som om det var to virksomheter).
 • Dersom bedriften er i oppstartsfase og ikke eksisterte i 2019 skal det redegjøres for budsjett og forventet inntjening (svar dersom aktuelt for din bedrift).

Hvordan søke?

Søknader sendes digitalt via www.regionalforvaltning.no innen 23. juni 2021.

Kontaktperson:
Daglig leder Sirdalsvekst KF, Inge H. Stangeland, mobiltelefon 97999550 eller e-post: Inge.Hedenstad.Stangeland@sirdal.kommune.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen