(Du er ikke pålogget) 
 

Bærekraftig næringsutvikling (Troms)

Bærekraftig næringsutvikling

 

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut prosjektmidler for 2022.

Målsetningen er å realisere prosjekter som skal bidra til å løse noen av de samfunnsutfordringer næringslivet står overfor og som bidrar til nytenkende og bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping. Prosjekter skal bidra til samarbeid og samhandling, bærekraft, digitalisering, innovasjon og nyskaping, samt økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskapning i Troms.

 

 Det kan søkes om støtte til enten forprosjekt eller hovedprosjekt.

 • Forprosjekt defineres som et forarbeid som gjennomføres som vurderingsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt. Varighet opp til 12 mnd.
 • Hovedprosjekt defineres som større prosjekter med flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon. Prosjektene har varighet på minimum ett år. Det bør kunne vises til tidligere utført forarbeid/utredning/forprosjekt i søknad om hovedprosjekt.

 

Søknadsfrist

Søknader behandles løpende, og utlysningen er åpen frem til 1. november 2022 eller så langt det er midler igjen på tilskuddsordningen.

Hvem kan søke?

De som kan søke på utlysningen er bransje- og interesseorganisasjoner, innovasjonsinfrastrukturen i Troms, offentlige forvaltnings- og kunnskapsmiljø relatert til næringsutvikling i Troms. Søkere skal være lokalisert i det geografiske Troms, og prosjekter skal ha nedslagsfelt i Troms. 

Enkeltbedrifter bes søke Innovasjon Norge Arktis.

 

Tema for utlysningen

 

Prosjekter som støtter opp under et bærekraftig næringsliv som gir sunn og lokal verdiskapning i Troms. 

Robust næringsliv – økt evne til å tåle endringer i rammebetingelsene og løse utfordringer knyttet til geografi og lange avstander

Arbeidskraftstilgang - næringslivets tilgang på riktig kompetanse og arbeidskraft

 • Samarbeid og samhandling for løsninger innen kompetanse- og kapasitetsutnyttelse
 • Attraktive lokalsamfunn gjennom tilrettelegging for steds- og næringsutvikling, innovative løsninger i offentlig sektor
 • Sirkulærøkonomi og det grønne skiftet – bedre produksjon og mindre forbruk
 • Arktiske løsninger for verden – ny teknologi med utgangspunkt i regionale fortrinn
 • Nye partnerskap og løsninger innenfor marine næringer, energi, karbonfangst e.l.

   

  Tildelingskriterier

  Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å prioritere:

 • Prosjekter som bygger opp under den politiske plattformen «Et sterkt Nord» og fylkeskommunens strategier og planer.
 • Prosjekter som gir en beskrivelse av hvordan partnerskapet i prosjektutviklingen har identifisert og satt mål for hvordan prosjektet skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Næringsavdelingen har definert FNs bærekraftsmål 8, 11, 12, 14, 15 og 17 som relevante for næringsutviklingen i fylket.
 • Prosjekter som bygger samarbeid på tvers av sektorer, geografier og aktører (se Hvem kan søke). De aktører som prosjektet vil ha betydning for, skal bidra som aktive deltakere i prosjektet aktivitetene. I forbindelse med et hovedprosjekt bør målgrupper/sluttbrukere delta i en eller flere arbeidspakker, eller bidra med betydelig innsats i prosjektet på annet vis. I forbindelse med forprosjekter bør ønske og behov om prosjekt og tiltak komme fra relevante aktører og kunne dokumenteres i søknad. Målgrupper/sluttbruker bør delta i styringsgrupper eller liknende.
 • Prosjekter som har tydelige og konkrete mål og målbare resultater. Effekt og nytteverdi skal beskrives. Søkere bes benytte seg av «SMARTE mål» i beskrivelsen.

  Aktiviteter må beskrives med tydelig samsvar med kostnadsplanen, og kostnadsplanen skal være realistisk og kostnadseffektiv.

 

Tilskuddet skal ikke brukes til:

Prosjektaktiviteter som allerede er gjennomført på søknadstidspunktet 

Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner

Kausjon eller annen økonomisk garanti

Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital

Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter

Drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre

Avsetting av midler til uspesifiserte fond, som ikke omfatter delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere

Politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, innbefattet kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser

 

Utforming av søknad

Søknadsskjema må fylles ut i sin helhet i regionalforvaltning.no

Det skal fremgå plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter.

Dokumentasjon på samarbeidspartnere legges som vedlegg. Disse skal være forpliktende samarbeidsavtaler med tydelig rolle- og ansvarsfordeling. 

Dokumentasjon på annen finansiering legges som vedlegg.

Andre vedlegg: spesifisert budsjett, milepælsplaner, tilknyttede prosjektbeskrivelser, rapporter eller liknende som er relevante for søknaden.

Dersom det er søkt om midler til samme prosjekt over andre støtteordninger skal dette framgå av finansieringsplanen.

 

Vilkår for støtte

Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats.

Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser, samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet, spesifiseres / fremgå av budsjett.

Prosjektet skal være fullfinansiert, og det skal foreligge dokumentasjon på dette.

 

Timesats

Timesats skal dekke reelle lønnskostnader, eventuelt med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for medarbeiderens innsats i prosjektet. Kostnadstillegg må kunne dokumenteres. Ved beregning av timesatser gjelder i hovedsak følgende regler:

 • Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske indirekte kostnader.
 • Timesatsen kan ikke overstige 1100 kroner.
 • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert med 1850 timer per år.

Dersom virksomheten mener at det er behov for høyere timepris enn vist ovenfor må dette beskrives og behovet dokumenteres.

 

Støttenivå

Det kan gis maksimalt 50 % av prosjektets totale godkjente kostnader.

 

Behandlingsprosedyre

Søknader behandles løpende med bakgrunn i forskrift, regionale planer og strategier, statsstøtteregelverk og krav satt i utlysning. 

Søkere oppfordres til å ta kontakt med kontaktpersoner for ordningen for veiledning (se nederst).

Troms og Finnmark fylkeskommuner forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på våre hjemmesider i forbindelse med støtte til prosjektet.

Alle søknader er å regne som offentlig informasjon. Bedriftssensitive opplysninger som søker ønsker unntatt offentligheten, må framkomme tydelig i søknaden.

 

Spørsmål? Kontakt oss!

Kontaktpersoner:Spesialrådgiver Rune Eliassen, rune.eliassen@tffk.no, 91 12 87 49

Rådgiver Henrikke Rokkan Iversen, henrikke.iversen@tffk.no, 77 78 81 89

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen