(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning desember 2021 - notifisert ordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter desember 2021 - Tønsberg kommune – Nasjonalt Notifisert ordning.

Søknadsfrist 15.01.2022

 

Sammendrag:

Regjeringen fordeler nå 708 millioner kroner gjennom den kommunale kompensasjonsordningen for å hjelpe lokalt næringsliv gjennom en ny periode med inngripende koronatiltak. 500 millioner skal benyttes til å kompensere reisearrangører, serverings- og overnattingsvirksomheter, mens 208 millioner kroner rettes utelukkende mot serveringsbransjen.

 

Tønsberg kommune vil motta 4,49 millioner kroner til fordeling fra ordningen rettet mot serveringsbransjen, og 4,478 millioner fra ordningen rettet mot reisearrangører, serverings- og overnattingsvirksomheter.

 

Tilskudd fra ordningen vil være søknadsbasert, og fordelingen vil bli gjort administrativt etter kriterier vedtatt av Utvalg for teknikk, miljø og næring. Dette vil sikre en rask fordeling av støtten.

 

Klager behandles i henhold til forvaltningsloven, og endelig fordeling av tilskuddet vil bli rapportert til utvalg for miljø, teknikk og næring. Midlene tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68).

 

Hvem kan søke:

 • Serveringsbedrifter med serveringsbevilling i Tønsberg kommune
 • Overnattingsbedrifter
 • Reisearrangører

NB! Se avsnitt «om Nasjonal Notifisert ordning» for andre krav til søker.

 

Søknadskriterier:

Ref. vedtak i sak nr. 089/21 Utvalg for Miljø, teknikk og næring 22.12.2021 og veileder H-2496 for Nasjonalt notifisert ordning.

Dokumentene fra møtet i Utvalg for miljø, teknikk og næring finner du her.

Veileder H-2469 for Nasjonalt notifisert ordning finner du her.

Tilskudd gis etter følgende søknads- og tildelingskriterier:

 • Antall årsverk i søkende virksomheten. Det vil si antall ansatte omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt stikkprøver av innsendt dokumentasjon.
 • Godkjent skatteattest utstedt på utlysningsdato eller senere. Der det er gjort avtale med skatteetaten om en nedbetalingsavtale av utestående skatt, må denne også legges ved - dersom ikke en slik avtale legges ved vil ikke søknaden bli behandlet
 • Da midlene vil bli tildelt etter notifisert ordning skal bedriften både ha adresse og virksomhet i Tønsberg kommune.

 

For å være definert som en aktør i serveringsbransjen, må virksomheten ha gyldig serveringsbevilling.

 

 

Om Nasjonal Notifisert ordning

Ordningen begrenses i henhold til regler for nasjonal notifisert ordning og vi understreker følgende kriterier som kommer i tillegg til det som er nevnt over:

 • Disse midlene tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68).
 • Det er ikke tillatt å gi støtte til foretak som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019. Egenerklæring i søknadsskjema må fylles ut.
 • Støttetaket på 1 800 000 euro samlet i støtte per foretak kan ikke overskrides. Kurs for beregning av NOK gjøres på dato for tilsagnsbrev. NB. Konsern må oppgi støtte på konsernnivå.
 • Kun bedrifter med adresse i Tønsberg kommune kan søke.
 • Det kan kun søkes om støtte til virksomhet som foregår i Tønsberg kommune
 • En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, som et kjedehotell eller treningssenter) utenfor egen kommune, kan søke dersom driften i Tønsberg kommune er skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap.


Søkere skal benytte søknadsskjema fra Regionalforvaltning.no. Tildelingen skjer administrativt som et enkeltvedtak med klageadgang. Klager behandles i henhold til forvaltningsloven.

 

Beregning av støtte:

Antall årsverk legges til grunn som fordelingsnøkkel.

Bedriften skal i vedlegg dokumentere antall årsverk i bedriften. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.

 

Hvordan søke:

Søkere skal kun benytte søknadsskjema på Regionalforvaltning.no (Kommunal kompensasjonsordning desember 2021 Tønsberg - notifisert ordning).  Tildelingen skjer administrativt som et enkeltvedtak med klageadgang som behandles i henhold til forvaltningsloven. 

 

Utfylling av søknaden

Alle felt skal fylles ut, bortsett fra informasjon om hvor stort beløp du søker om og felt der det står spesifisert at feltet ikke er i bruk.

 

VIKTIG INFORMASJON

 • Vi oppfordrer til å lese godt gjennom utlysningsteksten og tildelingskriteriene.
 • Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.
 • Dersom det er spørsmål rundt utfylling av søknaden, ta kontakt.
 • Dersom en bedrift har flere forretningsområder så er det kun områdene som er definert som målgruppe i ordningen som kan tas med i søknaden.
 • I veileder (H-2496) for den nasjonalt notifiserte ordningen presiseres følgende:
  Kommunen kan kreve dokumentasjon utover minstekravene. Men gitt at kommune stiller krav, kan ikke søknaden godkjennes hvis dokumentasjonen ikke foreligger eller ikke tilfredsstiller de kravene kommunen har satt til den. Kommune kan derfor f.eks. ikke godkjenne søknader der en søker f.eks har sendt inn en skatteattest utsted før 23.12.2021.

Skatteattest får man hos Skatteetaten. Denne skal være datert 23.12.2021 eller senere.
Dersom den inneholder restanser må man dokumentere utsettelsesavtaler for hele beløpet uansett beløpets størrelse. Vi kan ikke ta imot kopi av innbetalinger via nettbank eller lignende som dokumentasjon på oppgjorte skatterestanser.

Vi presiserer at skatteattest uten restanser og ev. avtaler om utsettelse må være i orden på søknadstidspunktet. Ellers regnes søknaden som mangelfull og vil bli avslått.

Informasjon om økonomi:

Søknadsskjemaet er et standard søknadsskjema utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og som ikke er tilpasset hver kommune. Overskrifter og tekst vil derfor ikke være 100% selvforklarende. Les teksten under nøye, slik at dere får fylt ut rett og saksbehandlingen kan gå så raskt som mulig.

Alle felt skal fylles ut, bortsett fra informasjon om hvor stort beløp du søker om og felt der det står spesifisert at feltet ikke er i bruk.

Økonomisk informasjon:

 1. Søker må i søknadsskjema fylle ut egenerklæring om offentlig støtte. Oppgi all støtte dere har mottatt også ev. støtte fra Tønsberg kommune.
 2. Søkere må også fylle ut egenerklæringen om foretak i økonomiske vanskeligheter.

Konserntilknyttede bedrifter

Bedrifter som er en del av konsern rapportere inn offentlig støtte tildelt til alle bedrifter i konsernet og ikke bare for den lokale virksomheten.

 

Obligatoriske vedlegg:

Alle søkere må legge ved følgende vedlegg:

 1. Skatteattest utstedt 23.12.2021 eller senere. Denne får man hos skatteetaten.
 2. Dersom skatteattesten viser restanser må det vedlegges utsettelsesavtaler med skatteetaten for hele beløpet, uansett restansens størrelse. Vi kan ikke ta imot kopi av innbetalinger via nettbank eller lignende som dokumentasjon på innbetalinger til skatteetaten.
 3. Dokumentasjon på antall årsverk i bedriften. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.

 

Søknadsfrist: 15.01.2022

Rapportering og kontroll
Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en rapport til Tønsberg kommune om hvordan midlene er anvendt. Rapporten skal verifiseres av regnskapsfører/revisor. Skjema blir sendt sammen med ev. tilsagn.

Tønsberg kommune, Kommunal –og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak i forbindelse med denne ordningen. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og renters rente.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Øystein Hjørnevik
Næringssjef, Tønsberg kommune
Telefon: 916 91 051
E-post: oystein.hjornevik@tonsberg.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen