(Du er ikke pålogget) 
 

Meløy kommune kompensasjon lokalt næringsliv- 6.runde

Opprett ny søknad på støtteordning

Støtte fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid 19.

 

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en sjette tilskudds runde rettet mot lokalt næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien.

Meløy kommune har fått tildelt NOK 441.000 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter.

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid 19 pandemien. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet og at virksomhetene får dekket dokumenterte merkostnader og/eller dokumenterte tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

 

Prioriteringer

I denne tildelingen vil det legges vekt på næringer som opplever begrensninger etter den siste nedstengningen i desember 2021. Bransjene som vil prioriteres vil være:

  • Servering
  • Overnatting
  • ·Øvrige virksomheter med betydelig tap i forhold til normal drift

Kommunen har frihet til å tilpasse denne støtteordningen avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.

 

Krav til dokumentasjon

  1. Søker må i søknaden dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av nasjonale smitteverntiltak.
  2. Omsøkte tap/kostnadsbeløp, i tillegg til omsetningstap, må spesifikt erklæres i søknaden og signeres av revisor/regnskapsfører.
  3. Legg ved en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene.
  4. Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2020 og 2021, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i. I tillegg må søker informere om det er/vil bli søkt kompensasjon fra andre ordninger som ikke er mottatt.

 

Hvordan søke

Søknaden skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no

 

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

 

Tildelingen vil gis i form av den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Ordningen er godkjent av ESA fram til 30.juni 2022 og grensen for tilskudd, per foretak er 2,3 mill. Euro.

 

Det vises ellers til veileder for den notifiserte ordningen:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a80b8513fa3948e586b61a13a49d81ae/veileder-notifisert-oppdatert-17.12.pdf

 

Meløy kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildeling med behandling i Formannskapets møte 24.februar 2022.

 

Meløy kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

 

Kontakt info:

Stine Estensen, mailadresse: stine.estensen@mu.meloy.kommune.no, mobil 93400473

 

For ytterligere informasjon:

www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-500-millioner-kroner-til-koronakompensasjon-til-hardt-rammede-naringer/id2893240/

 

SØKNADSFRIST 24.JANUAR 2022

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen