(Du er ikke pålogget) 
 

Støtteordning for destinasjonsselskapene 2021

Formål

Legge til rette for omstilling innen reiselivet med mål om helårs arbeidsplasser og økt verdiskaping innenfor en bærekraftig ramme.

Tema

  • Marked, kundeinnsikt og analyse
  • Digital markedsføring og digital kommunikasjon med medlemmer, markedet, lokalbefolkning og deltidsinnbyggere
  • Innovasjon, omstilling og produktutvikling
  • Destinasjonsutvikling
  • Samarbeidstiltak lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Oppfølging, veiledning og utvikling av reiselivet

Fylkeskommunen forutsetter at destinasjonsselskapene har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta oppgavene. For å få til det, vil fylkeskommunen stimulere til en struktur med regionale destinasjonsselskaper.

Tildelingskriterier

Vi legger til grunn at en innenfor ordningen vil prioritere støtte til regionale destinasjonsselskaper som besitter høy kompetanse, har stabil økonomi og medlemsmasse, er framtidsrettet og prioriterer gode samarbeidsformer både mellom medlemmer og destinasjonsselskaper imellom. Med regionalt menes flere kommuner som naturlig er knyttet opp mot hverandre, geografisk og tematisk.

Hvem kan søke?

Destinasjonsselskap

Krav til søknaden

Kontaktopplysninger: Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson

Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan i henhold til oppgavene som skal gjennomføres.

Krav til egen finansiering: Legg ved beregnet timebruk (350 kr timen). Legg ved årsbudsjett for selskapet.

 Beskrivelse av oppgavene: Relevans, målsettinger, tids- og aktivitetsplan, forventede resultater og effekter. 

 Tiltakene må være åpne for alle medlemmene i destinasjonsselskapet. Dette for å unngå at støtten er ekskluderende. Støtten skal gagne reiselivsutviklingen i hele regionen.

Støtten kan ikke være konkurransevridende. Typisk kommersiell virksomhet som drift av bookingsystemer og salg, holdes utenom støtteordningen.

Fylkeskommunen legger til grunn at destinasjonsselskapene disponerer støtten slik at den ikke strider mot statsstøtteregelverket.

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering med regnskap skal skje via regionalforvaltning.no

 

Kontaktpersoner

Liv S. Wilson, tlf.: 90653181

Liv Bjerke, tlf.: 41478816

Søknadsfrister

1. oktober 2021

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen