(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Ørland kommune

Ørland kommune - ekstraordinære tilskudd til bedrifter ifm. Covid-19

**** NÅ LUKKET **** Fondets balanse er i null etter siste tildelingsrunde 12.11.20

Om Covid-19 næringsstøtte Ørland kommune 2020

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Regjeringen foreslo, i krisepakke fase 3 for 2020, å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet og vedtatt i Stortinget 19.juni. Trøndelag fylkeskommune har fått tildelt kr 64,3 millioner til uavkortet fordeling til kommunene. Ørland kommune har fått en ramme lik kr 1.498.349 til fordeling lokalt. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 

Hvem kan søke om støtte?

Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommune. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet har meldt inn ordningen med kommunale næringsfond under det alminnelige gruppeunntaket til ESA, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte støttekategorier, eller etter reglene for bagatellmessig støtte.

Bedrifter, etablerere eller næringsaktører skal være registrert i Ørland kommune.

 

Hvordan søke støtte?

Søknad skal registreres og sendes inn gjennom regionalforvaltning.no.

Ørland kommune vil fordele tilskuddet i to omganger med følgende søknadsfrister:

Søknadsfrist 1. september. Fortløpende søknader mellom 1. september og 23. november så lenge fondet har midler.

Søknaden skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. Det må også oppgis om det på søknadstidspunktet er mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.


Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  1. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
  2. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  3. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Ihht Ørland kommunes delegeringsreglement fungerer medlemmene i «Utvalg for strategi og drift» som «Fondsstyre for næringsfondet og RDA-midler».

 

Lenke til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

 

Kontaktperson:

Arne Martin Solli, Enhetsleder næring Ørland kommune,

e-post: arne.martin.solli@orland.kommune.no

Mobil: 415 52 116

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen