(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Eigersund kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19.juni. Rogaland fylkeskommune har fått tildelt kr 32,2 millioner til uavkortet fordeling til kommunene.

Formålet med støtten

Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommuner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser/terskler i reglene for bagatellmessig støtte eller i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd skal registreres i regionalforvaltning.no.

Krav til søker/tilskuddsmottaker

Søknad skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, www.regionalforvaltning.no. Søker skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. Søker må også oppgi om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.

Behandling og tildeling

I vurdering av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer

b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Det er nedfelt i forskrift krav om at støttemottager må søke om støtten før aktiviteten settes i gang. Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud.

Måloppnåelse vurderes ut fra:

a) utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Søknadsfrist og behandling

Søknadsfrist 15.oktober 2020. Dersom det fortsatt er midler igjen etter at søknadene er behandlet vil det også være mulig å sende inn søknader etter 15.oktober.

For en mer detaljert beskrivelse av ordningen vises det til:
«Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet»

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen