(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Covid-19 - Stavanger kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Stavanger kommune er tildelt 3.908.433 kroner i ekstraordinært næringsfond, for å stimulere til økt sysselsetting og økonomisk vekst. Hensikten er å motvirke skadevirkninger på næringslivet som følge av smitteverntiltakene siden mars.

Søknadene prioriteres etter retningslinjer for tildeling av midlar frå Stavanger kommunes næringsfond som følgje av koronautbrotet, vedtatt i kommunalutvalget 28. august 2020.

"... I vurderinga av søknadene om tilskot blir det lagt særlig vekt på:

  • a. i kor stor grad tiltaket fremjer auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial.
  • b. i kvor stor grad ein ser føre seg at bedriftsretta tiltak, tilskot til etablerarar og andre næringsretta tiltak vil motverka negative konsekvensar av korona-utbrotet.
  • c. kor raskt tiltaket kan setjast i gang.
  • d. støtte til lærlingar og internship blir prioriterte.
  • e. tiltak for å styrka kompetansen i eksisterande bedrifter blir prioriterte...."

Jfr. midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet fastsatt av kommunaldepartementet 30. juni 2020.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Kommunen kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 

Husk søknadsfrist 1. oktober 2020. Har du spørsmål som ikke blir besvart i utlysningsteksten eller i de vedtatte retningslinjenekan du kontakte næringsavdelingen på epost.

Tildelinger på inntil 100.000 kroner gjøres av kommunedirektøren, etter delegert fullmakt. Tildelinger på over 100.000 kroner gjøres av formannskapet.

Eventuelle midler som ikke blir fordelt til søkere innen 1. oktober 2020, fordeles fortløpende til søknader som kommer inn etter fristen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen