(Du er ikke pålogget) 
 

Kristiansand kommune: Næringsfond Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Som følge av koronapandemien har Kristiansand kommune fått 8,83 millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Næringsaktører kan nå søke tilskudd til prosjekter som kan bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping 

 

Søknadsfrist og kunngjøring 
Søknadsfrist er 1.november 2020. 
Dersom midlene ikke er brukt opp etter behandling av søknader mottatt innen denne fristen, settes det opp ny fristTilskuddsordningen kunngjøres på regionalforvaltning.no, kommunens nettsider og Business Region Kristiansand sine nettsider. 
 

Hvem kan søke 

Det kan gis tilskudd til næringsaktører, registrert i, og med forretningsadresse i Kristiansand. Kommunen kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 

 
Hva det kan gis tilskudd til  

Det kan gis støtte til tiltak som fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i Kristiansand og som antas å motvirke negative virkninger av Covid-19 pandemien. Tilskuddet må være avgjørende for at aktiviteten blir gjennomført.Ingen søkere vil ha krav på tilskudd.

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på: 

 •  I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og bærekraftig verdiskaping
 •  I hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av Covid-19
 •  Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Hva det ikke kan gis tilskudd til 

 • Tiltak som allerede er gjennomført 
 •  Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen
 •  Tilskuddet kan ikke overlappe andre offentlige støtteordninger
 •  Kostnader relatert til investeringer og andre driftskostnader i ordinær drift
 • Tiltak hvor søknadsbeløpet overskrider statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessing støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år 

 

Tilskuddets størrelse 

Maksimalt søknadsbeløp er kr. 400.000.  For prosjekter der flere virksomheter  samarbeider kan grensen for søknadsbeløp  vurderes økt. 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov/dokumenterte utgifterog det skal aldri overstige 75 prosent.  

 

Utbetaling av tilskudd 

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 

 

Krav til søknaden 

Søknaden skal inneholde: 

 

 • Beskrivelse  og mål med prosjektet (som er i tråd med tilskuddets formål) , samt en fremdriftsplan. 
 •  Kostnadsplan (budsjett) og finansieringsplan.
 •  Eier av og deltakere i prosjektet. 

Ansvarlig søker må være en person som har juridisk rolle til å forplikte søker/virksomheten.

Business Region Kristiansand står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden.

 

 

Saksbehandling

Alle søknadene vil bli vurdert i henhold til tilskuddets formål og hva som kan støttes. Søknader vil normalt bli behandlet i næringsavdelingen (Business Region Kristiansand) 

 

Krav til mottaker av tilskudd 

 •  Søker må akseptere tilbud og vilkår ved å signere og levere akseptskjema som gis ved tilsagn. Aksept må gis innen en måned etter tilsagn.
 •  Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart.
 • Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan kommunen kreve at hele eller deler av tilskuddet skal betales tilbake.
 •  Dokumentasjon på gjennomføringen (rapport) og regnskap som viser bruken av tilskuddet skal leveres  via regionalforvaltning.no  innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført.
 •  Støtten fra Kristiansand kommune, Business Region Kristiansand skal synliggjøres i informasjon om, og i omtale av prosjektet.

 

Klage

Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@kristiansand.kommune.no. Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler.

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.

 

 

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Business Region Kristiansand:

 

 • Tina Abrahamsen, tlf. 909 54 304
 • Stein Otto G. Daatland, tlf. 997 11 819
 • Ole Jacob Rynning-Tønnesen, tlf. 988 49 400
 • Kristian Råmunddal, tlf. 476 10 163
 • Geir Askvik Haugum, tlf. 971 71 885

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen