(Du er ikke pålogget) 
 

Hjartdal kommune - Kommunalt næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål:

Formålet med støtteordningen er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial for å motvirke konsekvensene av Covid-19.
Ordningen er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og det er utarbeidet egne forskrifter for disponering av midlene.

Forskrift om kommunale næringsfond
Midlertidig forskrift som følge av Covid-19

Søker plikter å gjøre seg kjent med de gjeldene forskriftene og det ansvar som hviler på søker.

Hva det kan og ikke kan tildeles tilskudd til:

Aktuelle formål kan være:

a) Tidsbegrensede prosjekter, utredninger, markedsanalyser eller lignende som legger til rette for ny aktivitet og nye inntektsstrømmer
b)  Kursing, markedsføringskampanjer eller -materiell
c)  Omstilling av virksomheten
d)  Organisering av fellestiltak og nettverk i næringslivet 


Tilskuddet skal ikke brukes til:

a) Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner
b) Kausjon eller annen økonomisk garanti
c) Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital
d) Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter


Tilskudd kan som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet. 

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.
Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.
Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.
25% av tilskuddet skal utbetales ved mottatt sluttrapport. 

Ved spørsmål om ordningen kan disse rettes til Stefan Langfors på e-post stefan.langfors@hjartdal.kommune.no

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen