(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket - VTfk 2021

Tilskudd til Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til regionale tilskudd til rekruttering og kompetanseheving (RK-midlene) over Landbrukets utviklingsfond. Det overordna målet for tilskuddsordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. Målgruppen for midlene er etablerte og potensielle næringsutøvere.

Tilskuddsramme for 2020: kr 940 000,-, pluss evt. overføring av ubrukte midler og inntrukne midler fra tidligere år.

Søknadsfrist: 6. mars 2020. Det tas forbehold om endring av prioriteringer, jf. handlingsprogram 2020 for tildeling tilskudd. Dette skal behandles politisk 17. mars.

Søknader som ikke sendes inn via "Regionalforvaltning.no", som du nå står i, vil ikke bli behandlet.

NB! Organisasjoner som skal søke på flere tiltak (kurs el.) skal lage kun en samlesøknad. I budsjett og finansieringsplan legges da inn totalsummer. Legg ved dokumenter som beskriver og viser budsjett og finans for hver enkelt tiltak. 

Hvem kan søke: kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og naturbruksskoler registrert i Enhetsregisteret.

Hva kan det gis tilskudd til:

  • Tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet.
  • Prioriterte områder for ordningen er støtte til etterutdanning i landbruket, og tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging. Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning og etterutdanning for næringsutøvere i landbruket skal prioriteres. 
  • Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  
  • Kostnader til kursdeltageres reise og opphold kan ikke tas med i kostnadsoverslaget.

Videre må søknaden begrunnes med hvilke målsettinger den bidrar til i det Regionale næringsprogrammet (RNP), og hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet til RNP tiltaket bidrar til.

 

Kontakt: Karl-Otto Mauland, karlotto.mauland@vtfk.no , 995 95 368
   

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen