(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsutvikling og Innovasjon i Viken 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Utlysningstekst – Næringsutvikling og Innovasjon 2021

Søknadsfrist: Onsdag 27 oktober 2021 (KL 23.59)

Formålet med støtteordningen «næringsutvikling og Innovasjon» er å delfinansiere utviklingsprosjekter som fremmer et omstillingsdyktig næringsliv, nye grønne næringer basert på fornybare ressurser, innovativ teknologi, digitalisering og sirkulære forretningsmodeller – som sikrer og etablerer nye arbeidsplasser i Viken.

Det er avsatt inntil 18 millioner kroner til denne utlysningen. Dette inkluderer en ekstrabevilgning fra fylkestinget i Viken der det er avsatt midler til prosjekter innen sirkulærøkonomi og digitalisering, samt prosjekter rettet mot nye innovative samarbeid i koblingen mellom lokalmat og reiseliv.

Det er mulighet for søkere til å ta kontakt før utlysningsfrist for veiledning i forbindelse med søknaden.

Formålet oppnås gjennom prosjekter som bidrar til:

 • bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping
 • å tilrettelegge for sirkulærøkonomi, grønn omstilling og digitalisering av næringslivet
 • et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
 • et sterkt innovasjonssystem i Viken som gir økt innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv/klynger, gründere, kapital, FoU og offentlige institusjoner.

Prosjektene må støtte opp under formålet gjennom aktiviteter innenfor et eller flere av følgende områder:

 • Entreprenørskap og vekstbedrifter
 • Bedriftsnettverk og klynger
 • Kommersialisering av forskningsresultater
 • Næringsrettet kompetanse
 • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon
 • Næringsutvikling i hele Viken

Hvem kan søke?

 • Inkubatorer, næringshager, etablererveiledningstjenesten, gründermiljøer, med flere
 • Forskningsinstitutter
 • Utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
 • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, næringsforeninger
 • Bedriftsnettverk og klynger

Søker må være en juridisk enhet. Enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter, men ikke stå som søker, med unntak for tilfeller der en bedrift søker på vegne av et nettverk. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Viken. Søkere utenfor Viken har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Viken eller foregår i Viken.

Retningslinjer og tildelingskriterier

Søknader bes settes seg inn i krav til søknaden og vurderingskriterier i retningslinjene. Søknader som ikke oppfyller de krav som framgår av retningslinjene kan bli avvist.

Hvordan søke?

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no Støtteordningen har to årlige utlysninger (vår og høst).

Se også 10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling.

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål om støtteordningen, gir retningslinjene mer utdyping om krav til søknaden, vurderingskriterier, med mer. Ansatte på næring i Viken fylkeskommune som kan kontaktes for eventuelle spørsmål. Vi oppfordrer søkere til å ta kontakt i forkant av søknadsfristens utløp. Det er ingen dialog med søkere om prosjektet etter søknadsfristens utløp.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen