(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning for virksomheter i Haugesund

Opprett ny søknad på støtteordning

KOMPENSASJON TIL LOKALE VIRKSOMHETER RAMMET AV PANDEMIEN

Haugesund kommune skal fordele statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i kommunene. Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

Se tilskuddsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): (Brev fra KMD)

Søknadsfrist er fredag 23. april 2021, kl. 24:00


Hvem kan søke om midler?
Alle lokale virksomheter kan søke som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak med virksomhetsadresse i Haugesund kommune. 

Ordningen retter seg særlig mot virksomheter som har fått påbud om å holde helt eller delvis stengt, eller på andre måter er blitt pålagt begrensninger i sin næringsvirksomhet, og som har medført svikt i omsetning eller økte kostnader.

Hva kan det søkes om?
Økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak i utgangspunktet fom 1. januar 2021.

Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

• Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
• Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
• Merkostnader som følge av smitteverntiltak
• Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
• Tilskudd for omsetningssvikt som er nevnt særskilt i tilskuddsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er ikke fastsatt et maksimalt søknadsbeløp. Det vil avgjøres etter gjennomgang av alle søknadene for å oppnå størst mulig sysselsetning og ringvirkninger.

Det kan ikke søkes om kompensasjon i både svikt i omsetning og samtidig søke kompensasjon for å dekke økte kostnader. Det kan heller ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).

Vær oppmerksom på at midlene som tildeles anses som offentlig støtte, og faller inn under regelverket for «bagatellmessig støtte». For å kunne motta midler fra kommunen, må virksomheten ikke motta mer enn 200 000 euro i støtte fra det offentlige de siste tre regnskapsårene. Det er virksomheten som har ansvar å følge opp totalbeløpet og holde seg innenfor rammen. NB! Dersom du har fått midler gjennom den generelle kompensasjonsordningen for korona, er dette ikke å beregne som bagatellmessig støtte og du trenger ikke føre det opp i søkadsskjema.

Dette må dere ha klart når dere søker
Før dere søker bør dere ha klare følgende obligatoriske opplysninger:
• Organisasjonsnummer
• Antall ansatte og antall årsverk i bedriften

• Kontonummer til virksomheten som eventuelle tildeling ønskes overført til
• Dokumentasjon av svikt i omsetning eller tap som følge av økte kostnader
• Dersom dere har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver).

NB! Virksomheten kan ikke ha mottatt over 200 tusen euro over de siste tre årene.

Søknadsfrist er fredag 23. april 2021, kl. 24:00

Etter behandling av søknadene vil det avgjøres om det er midler til gode og om det vil være behov for en ny søknadsrunde.

 

Kontaktinformasjon

Næringssjef i Haugesund kommune, Annette Sæther, annette.saether@haugesund.kommune.no, mobil 91541774.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen