(Du er ikke pålogget) 
 

Fjord kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, kap.553.68

Opprett ny søknad på støtteordning

Kompensasjonsordning til lokale verksemder - covid-19.

Fjord kommune har fått tildelt kr 250.000,- som no vert lyst ut.

Støtteordninga er for verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale, strenge smitteverntiltak i samband med Covid-19, og som har heilt eller delvis falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Søknadsfrist 27. april.

Søknadane vert handsama i formannskapet 27. mai 2021.

Midlane skal særleg rettast mot:
- støtte som kompenserer lokale verksemders kostnader eller tap som følgje av smitteverntiltak og stenging
- støtte til verksemder innanfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringane, og andre verksemder som av ulike grunnar fell utanfor generelle kompensasjonsordningar

Krav til søknad:

Søknaden må ha vedlagt dokumentasjon på tap som følge av smitteverntiltak og stenging, inkludert erklæring frå rekneskapsførar/revisor, slik som: 

• tapte inntekter knytt til nedstenging i høve til offentlege smittevernkrav
• ekstra kostnader til smitteverntiltak
• andre kostnader  

Søknaden må vidare gje informasjon om kva anna offentleg støtte foretaket har motteke i løpet av 2019, 2020 og 2021, og kva ordning støtta er heimla i.

Merk: Opplysningar som kjem fram i søknaden vil i utgangspunktet vere offentlege etter offentlegheitslova.

Søknader sendast inn via www.regionalforvaltning.no. 

Kontroll

Fjord kommune og departementet kan be om innsyn og kontroll med at støtta blir nytta i tråd med søknad og intensjonen i ordninga.

Les meir om kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder på  Kommunal- og  Moderniseringsdepartement

https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

 

Dersom du har spørsmål om ordninga, ta kontakt med Fjord kommune v/Charles Tøsse tlf 41867830 eller Fjordhagen v/Terese Jemtegård Moen tlf 92805659.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen