(Du er ikke pålogget) 
 

Berlevåg kommune - Tilskudd kommunal kompetanseordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Foretak som er registrert og skattepliktig i Berlevåg kommune. 

Tilskuddet gjelder bedrifter i reiselivs-, serverings-, overnattings-, videreforedlings-, og kreative næringer som ikke faller inn under den statlige kompensasjonsordningen.

Søknadsfrist: 20/5-21.

Søknader sendes via: Startside (regionalforvaltning.no)

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd.

Som faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået.

Dette gjelder:

• leie av næringslokale

• leasing og leie av bil

• lys og varme

• renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

• leie av maskiner, inventar, transportmidler, o.l

• regnskap og revisjonshonorar

• elektronisk kommunikasjon

• forsikring og avgifter på transportmidler

• kontingenter med fradragsrett

• forsikringspremie

• rentekostnader fratrukket renteinntekter

Hvor mye kan du få i tilskudd?

Tilskuddssummen avhenger av totalt innkommende søknader. Tilskuddet vil bli fordelt prosentuelt ut fra dokumentert tap.

Foretaket:

• driver virksomhet som er lovlig

• har bankkontonummer knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister

• kan dokumentere sin fullstendige eierstruktur

• har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020

• må ha levert skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden (gjelder merverdiavgiftspliktige foretak)

• må ha levert skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019 (gjelder for foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere)

• må ha levert årsregnskap for 2019 (gjelder for foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere). Dette gjelder likevel ikke foretak som ble etablert andre halvår 2019 og har valgt å benytte seg av adgangen til å ha et regnskapsår på inntil 18 mnd.18

Foretaket må ikke:

• være under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap

• ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene Foretaket må ha omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien på minst 30 % i tilskuddsperioden sammenlignet med sammenligningsperioden.

Dersom foretaket helt eller delvis driver innenfor disse næringene kan foretaket ikke få tilskudd:

• finansnæringen

• olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet

• selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet

• flyselskaper med norsk driftstillatelse

For vekst og oppstartsbedrifter, som er stiftet for mindre enn 2 år siden, i utviklings- og oppstartsfasen som har mottatt støtte fra virkemiddelapparatet kan det søkes om å få dekke uunngåelige faste kostnader. Søker må kunne dokumentere utviklingsprosjekter og kostnader ifm.

Kostnadene skal kunne dokumenteres og være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører

Etterkontroll: Det er krav om at revisorattest eller attest fra autorisert regnskapsfører vedlegges selskapets årsrapport, og at det sendes til Berlevåg kommune. 

 
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen