(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond covid 19 -Del 3 Askøy kommune


Kommunalt næringsfond Covid 19 – Askøy kommune

Stortinget har bevilget ekstraordinære midler til kommunale næringsfond i forbindelse med covid-19-pandemien. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er riktige for å motvirke negative virkninger av koronapandemien. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Støtteordningene har vært utlyst tidligere, men det er fortsatt noen midler igjen.
Askøy kommune skal nå fordele kr. 400.000,- i tilskuddsmidler.

Tildelingen følger regler for offentlig støtte, der bedriftsstøtte kan gis etter regler for bagatellmessig støtte (maks 200 000 euro til et foretak over en flytende treårsperiode).


Hvordan skal en søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Søker skal oppgi:

  • Kontaktopplysninger og opplysninger om virksomheten.
  • Beskrivelse av tiltak/prosjekt.
  • Informasjon om budsjett.
  • Opplysning om annen støtte i forbindelse med Cocid-19.


Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

- I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning
   basert på lokale utfordringer.
- I hvor stor grad tiltak motvirker negative virkninger av Covid-19-utbruddet.
- Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
- Det er en forutsetning at tiltaket/prosjektet skal være gjennomført, og tilskuddet
   utbetalt innen 31.12.2023.


Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov.

Søknadsfrist.

Søknadsfrist er 01.08.2021.

Askøy kommune vil fordele tilskuddet fortløpende til det ikke er midler igjen.


Kontaktperson: Seniorrådgiver Ove Vonheim    Tlf: 970 51 723 
E-post: ove.vonheim@askoy.kommune.no 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen