(Du er ikke pålogget) 
 

(5) Kommunal kompensasjonsordning - den notifiserte ordningen - Vadsø kommmune

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble avsatt 1,75 milliarder kr til ordningen. Vadsø kommune har fått litt over 1,8 millioner kr over tre tildelinger, der 1 289 000 av midlene gjenstår. Disse er søkbar fram til 11. oktober 2021.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Lokale virksomheter som inngår i et konsern, og som er registrert på næring 50.10 Hotellvirksomhet, kan søke. Det kan gis støtte til virksomheter som:

  • har tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19- pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen,
  • har økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur,
  • er gjenstand for tap av varer pga covid-19- pandemien.

Søknader behandles etter reglene for den notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket eller under andre deler av regelverket. Av søknadsskjemaet framgår det at det kreves en detaljert spesifikasjon for hvilke kostnader tilskuddet er ment å dekke. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor Vadsø kommune. Det kreves også en egenerklæring på at virksomheten ikke var i vanskeligheter rett før koronapandemien, da dette vil diskvalifisere for støtte fra ordningen.

 Kvalifiserte søkere får tildelt en støtteandel av tilgjengelige midler som tilsvarer forholdet mellom søkerens kostnader/tap og summen av kostnader/tap for alle kvalifiserte søkere. Hvis f.eks. en søker har kostnader/tap som utgjør 5 % av sum kostnader/tap for alle søkere, vil denne søkeren motta støtte tilsvarende 5 % av tilgjengelige midler.   

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen