(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning for virksomheter i Sauda kommune

KOMPENSASJONSORDNING FOR VIRKSOMHETER I SAUDA

 

KOMPENSASJON TIL LOKALE VIRKSOMHETER RAMMET AV PANDEMIEN

Stortinget vedtok den 25. juni 2021 å bevilge ytterligere 750 millioner til kommunene for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. Dette er tredje runde med støtte fra staten og Sauda kommune er tildelt kr 418 000 som skal fordeles til næringslivet.

Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter i Sauda som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hva kan det søkes om

Økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader og tap som følge av pandemien. Det kan bare søkes kompensasjon for perioden 01.01.2021 til 31.08.2021.

Tilskudd gis virksomheter som kan dokumentere tap av inntekter eller økte kostnader. Det er opp til virksomheten å definere hvilke tap som er påført, men tapene må relateres til pandemien. Det kan være kostnader til permitteringer, uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller karantenepålegg, merkostnader som følge av smitteverntiltak, eller andre kostnader og tap som følge av pandemien.

Det er ikke fastsatt et maksimalt søknadsbeløp. Det vil avgjøres etter gjennomgang av alle søknadene for å oppnå størst mulig sysselsettingseffekt og ringvirkninger.

Krav til dokumentasjon

Søknaden må minimum inneholde regnskap for perioden 01.01.2021 til og med 31.08.2021, eller den måneden det søkes tap i. Hvis virksomheten ikke har fått avsluttet regnskapet for august, og det søkes kompensasjon for tap også i august, kan august sannsynliggjøres med prognose.

Beskrivelse av kostnader og tap som ikke direkte kan dokumenteres må sannsynliggjøres. Dette betyr at «beløpet» som det søkes kompensasjon for må enten dokumenteres eller sannsynliggjøres med et regnestykke som viser forutsetningene for «beløpet».

Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon. Hvis søknaden mangler dokumentasjon etter minimumskravet, kan søknaden ikke godkjennes. Jmf. veilederen fra KMD.

 

SØKNADSFRIST ER 17. OKTOBER 2021.

 

Kontaktinformasjon

Eirik Daniel Fatnes, Kommunalsjef Næring og samfunn,

eirik.daniel.fatnes@sauda.kommune.no, tlf 99458553

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen