(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Trysil kommune - notifisert ordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Støtteordning Kommunal kompensasjonsordning Trysil kommune - notifisert ordning 

Trysil kommune er tildelt 2,64 mill. kr i kommunal kompensasjonsordning i runde 5 og 6. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Tilskuddet skal være komplementær til andre generelle støtteordninger.

 

Etter vedtak i formannskapet 11.01.2022 (av PS 2022/1), tildeles disse midlene i henhold til følgende kriterier: 

  1. Søkerbedriften må inneha serverings- og/eller skjenkebevilling i Trysil kommune.

  2. Det tildeles støtte ut fra omsetningstap for desember 2021, hvor sammenlikningsperioden vil være desember 2019, samt dokumenterte merkostnader. 

  3. Omsetningstapet multipliseres med en bransjemargin på 20 %. Dokumenterte merkostnader legges så til. Dersom det totale omsøkte tilskuddet overskrider kommunens tildelte ramme, vil det bli foretatt en lik prosentvis avkortning for alle søkere.

  4. Nystartede bedrifter som ikke har et sammenligningsgrunnlag fra desember 2019, vil bli gitt et gjennomsnittlig prosentvis sammenlikningsgrunnlag for perioden basert på resten av søkerbedriftene i Trysil kommune. Disse nystartede bedriftene må fortsatt dokumentere omsetning for desember 2021 og eventuelle merkostnader.

  5. Øvre grense for tilskudd er kr 300 000 per bedrift. 

  6. Senere tildelt statlig støtte kan til sammen (inkl. kommunal kompensasjon) maksimalt gi 100 % dekning. 

  7. Søknadsfrist er 31. januar og det søkes via regionalforvaltning.no. 

  8. Det kreves dokumentasjon på omsetning fra både 2021 og 2019, samt eventuelle merkostnader, som attesteres av regnskapsfører og vedlegges søknaden. Omsetningstapet og merkostnadene skal følge av den del av virksomheten som naturlig hører til bevillingen.  Kostnadene rundt dokumentasjonskravet kompenseres flatt med et tilskudd på kr 2 000 kr i merkostnader og bakes inn i totalberegningen.

  9. Tilskudd tildeles innenfor den nasjonalt notifiserte ordningen. 

Kommunedirektøren gis engangsfullmakt til å avgjøre søknader der det gis tilskudd på inntil kr 300 000. 

 

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). Dette betyr at eventuell innvilget støtte ikke vil bli regnet med i bedriftens lovlige statsstøtte (bagatellmessige) støtte. Det kan maksimalt mottas 2,3 mill. euro i notifisert ordning. 

NB! Alle søknader må være komplette og inneholde attestert dokumentasjon fra regnskapsfører. Det er ikke rom for å komplettere søknaden i etterkant. 

Ved spørsmål ta kontakt med Bjørn Olsen på beo@trysil.kommune.no.
Les mer på www.trysil.kommune.no der det ligger mer informasjon samt vedtak/behandlingen av saken. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen