(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Trysil kommune - notifisert ordning

Støtteordning Kommunal kompensasjonsordning Trysil kommune - notifisert ordning 

Den kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter del 7 er begrenset for bedrifter som går med overskudd over 500 000 kroner og/eller betaler ut utbytte. Ordningen er særlig tiltenkt bedrifter som har blitt særlig hardt økonomisk rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak. Det forutsettes at tildelinger til foretak skjer i tråd med veileder H-2496.

Intensjonen med vedtaket er å anmode de bedrifter som har blitt særlig hardt økonomisk rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak og som forventer et årsresultat på mindre enn 500 000 kroner og som heller ikke planlegger å dele ut utbytte fra gjeldende sesong, inkludert bedrifter med avvikende regnskapsår, om å søke støtte.

Den syvende tildelingen av den kommunale kompensasjonsordningen, oppfølging av budsjettvedtak fra Stortinget 24.01.2022, prioriteres på følgende måte:

1. Bedrifter med serverings- og/eller skjenkebevilling i Trysil kommune med omsetningstap og merkostnader i januar. Maksimal tildelt støtte for januar for disse bedriftene settes til 300 000 kroner. Bransjemargin settes til 20 %.

Resterende midler fordeles på:

2. Bedrifter med virksomhet og forretningsadresse i Trysil kommune med omsetningstap i desember 2021, januar 2022 og februar 2022 innen:

i. overnatting; inkl. reisearrangørvirksomhet (bransjemargin 30 %)

ii. produksjonsselskaper med næringsmiddelleveranser til serveringsbransjen (bransjemargin 20 %)

iii. aktivitet (bransjemargin 30 %)

iv. persontransport (bransjemargin 20 %)

v. underholdning (bransjemargin 30 %).

Maksimal tildelt støtte samlet for desember, januar og februar for disse bedriftene settes til 300 000 kroner. Dette gjelder også dersom bedriften tilhører både gruppe 1 og gruppe 2.

 

Følgende kriterier ligger til grunn for beregning av støtte:

a. Gruppe 1 tildeles støtte utfra omsetningstap og merkostnader. Merkostnader må kunne knyttes til bevillingen.

b. Gruppe 2 tildeles støtte utfra omsetningstap.

c. For begge grupper brukes følgende sammenlikningstall:

- omsetning i desember 2021 sammenliknes med desember i 2019

- omsetning i januar 2022 sammenliknes med januar 2020

- omsetning i februar 2022 sammenliknes med februar 2020.

Omsetningstapet multipliseres med en bransjemargin som gir støttebeløpet.

d. Nystartede bedrifter fra begge grupper, som ikke har et sammenlikningsgrunnlag fra desember 2019, vil bli gitt et gjennomsnittlig sammenlikningsgrunnlag for perioden basert på resten av søkerbedriftene i respektive gruppe i Trysil kommune. Disse nystartede bedriftene må fortsatt dokumentere omsetning for desember 2021 og januar 2022.

e. Dersom det totale omsøkte tilskuddet overskrider kommunens tildelte ramme, vil gruppe 1, bedrifter med serverings- og/eller skjenkebevillinger prioriteres og gruppe 2 avkortes med lik prosentvis avkortning for alle søkere. Hvis omsøkt beløp i gruppe 1 overstiger tildelt ramme vil alle disse søknadene avkortes med lik prosentvis avkortning.

f. Senere tildelt statlig støtte kan til sammen (inkl. kommunal kompensasjon) maksimalt gi 100 % dekning.

g. Søknadsfrist er 22. mai, og det søkes via regionalforvaltning.no.

h. Det kreves dokumentasjon på omsetningstap og ev. merkostnader som attesteres av regnskapsfører/revisor og vedlegges søknaden. For gruppe 1 skal omsetningstapet og ev. merkostnader følge av den del av virksomheten som naturlig hører til bevillingen, mens for gruppe 2 omsetningstapet generelt. Kostnadene rundt dokumentasjonskravet kompenseres flatt med et tilskudd på 2 000 kr i merkostnader og bakes inn i totalberegningen.

i. Tilskudd tildeles innenfor den nasjonalt notifiserte ordningen.

Fullmaktsgrensene fra kompensasjonsordning del 1, 2 og 3 opprettholdes også for del 7. Kommunedirektøren gis engangsfullmakt til å avgjøre søknader der det gis tilskudd på inntil 300 000 kroner.

Overskytende beløp fra del 5 og 6 tilføres potten i del 7.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). Dette betyr at eventuell innvilget støtte ikke vil bli regnet med i bedriftens lovlige statsstøtte (bagatellmessige) støtte. Det kan maksimalt mottas 2,3 mill. euro i notifisert ordning. 

NB! Alle søknader må være komplette og inneholde attestert dokumentasjon fra regnskapsfører. Det er ikke rom for å komplettere søknaden i etterkant. 

Ved spørsmål ta kontakt med Bjørn Olsen på beo@trysil.kommune.no.
Les mer på www.trysil.kommune.no der det ligger mer informasjon samt vedtak/behandlingen av saken. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen