(Du er ikke pålogget) 
 

Statlige koronamidler til serveringsbransjen

Opprett ny søknad på støtteordning

Nye tilskuddsmidler til virksomheter i Våler kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak.

  

Regjeringen og Stortinget vedtok den 17. desember og 21. desember 2021 nye kommunale kompensasjonsordninger til lokale virksomheter. Det ble avsatt henholdsvis 208 og 500 millioner kr til ordningene.?I tildelingsbrev fra KMD av 17.desember og 22.desember (Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter) har Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) fordelt til sammen 708 mill kr av ordningen.Våler kommune har i disse tildelingene mottatt til sammen 299.000 kr. 

I henhold til krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, benyttes regionalforvaltning.no som søknadsportal.  

 

Hensikten med ordningen er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.  

Midlene skal derfor kompensere for tapte inntekter med tilhørende redusert fortjeneste knyttet til smittevernstiltakene som ble innført i november og desember 2021. 

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert: 

Serveringsvirksomhet 

Overnattingsvirksomhet 

Reisearrangører 

Bedrifter i andre bransjer som er påvirket av restriksjonene i ovennevnte bransjer kan også søke. Det må dokumenteres på hvilken måte dette er tilfellet. 

Følgende vil bli hensyntatt ved vurdering av søknaden: 

 
  • Søkere må i søknaden vise til kostnader og/ eller tap av omsetning med tilhørende redusert fortjeneste som direkte følge av smittevernstiltakene innført i november/desember, sammenlignet med samme periode i 2019 eller annen sammenlignbar periode. 

  • Virksomheter som har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under «bagatellmessig støtte» og eller kompensasjon i forbindelse med smitteverntiltakene tidligere, må oppgi hvor mye støtte eller kompensasjon de har mottatt.  

  • Virksomhetens omfang og betydning for arbeidsplasser i kommunen. 

  • Søkere bes oppgi om de har gått til oppsigelser og eller benyttet permisjoner i tilknytning til tiltakene. 

 

Våler kommune forbeholder seg retten til å forkaste mangelfulle søknader, samt retten til å be om ytterligere dokumentasjon på opplysninger som er gitt i søknaden. 

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid- 19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL).  

Skatteattest skal vedlegges søknaden og støtte tildeles ikke til virksomheter som anses ikke å være solvente. Virksomheter som har utestående gjeld til offentlige kreditorer kr 100.000 eller mer skal legge frem en godkjent nedbetalingsplan for a° være aktuell søker.  

Det gjøres oppmerksom at offentlige tilskudd vil normalt sett være skattepliktige, men for mer info vennligst ta kontakt med din egen regnskapsfører og eventuelt Skatteetaten.  

 

Søknadsfrist: mandag 24. januar 2022 kl 16.00 

Det legges opp til en politisk behandling av tildeling i uke 6. 

Det legges til grunn at utbetalingene foretas som «bagatellmessig støtte» (se tildelingsbrevet fra KMD). 

 

Kontaktpersoner  Ivar Nævra – ivar.nevra@valer.kommune.no 

Anne Grete Øyehaug – anne.grete.oyehaug@valer.kommun

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen