(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 6

Storfjord kommune har fått 326 000 kr i statlige midler til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter – del 6.

500 millioner kroner fordeles til kommuner som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer i næringslivet. Tildelingen til den enkelte kommune fordeles etter antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og bedrifter og reisearrangører i 1. kvartal 2021.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

 Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak i kommunen, unntatt finansinstitusjoner, som opplever vesentlig omsetningsfall, eller tap grunnet koronakrisen.

 Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Virksomheter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, vil heller ikke være søknadsberettiget. ESA har godkjent en utvidelse av notifisert ordning, til 30. juni 2022, samt hevet beløpet for hva hvert foretak kan motta i tilskudd, til 2,3 millioner EURO.

Kommunene har handlingsrom i forhold til den lokale situasjonen, og vil prioritere og vurdere søknader iht. følgende:

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning. (grunnlaget for vurderingen er fremdeles inntektsbortfall i perioden samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse).
  • Støtte kan gis til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements (turisme)- og serveringsnæringene, samt andre virksomheter sterkt rammet av nedstengning.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

 Søknader om kompensasjon må inneholde:

1) Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona.

 2) Dokumentasjon på tap, eventuelt ekstrakostnader, som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Regnskap fra og med 2019 og fremover vedlegges som dokumentasjon.

 3) Oppgi alle mottatte tilskudd fra det offentlige (kommune, Innovasjon Norge, Stat eller Fylke de tre siste år fra søknadsdato) og beskrive støtteordning og hvilken type støtte man har mottatt.

 3) Annen relevant dokumentasjon på tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

4) Erklæring fra regnskapsfører eller revisor.

 For vekst- og oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetningen for 2020/2021, sammenlignet med 2019. I stedet stilles det krav om dokumentasjon for tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor eller regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignende. 

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no, og blir behandlet av Formannskapet 9. mars 2022. Søknadsfrist 6. februar 2022.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Hilde Elofsson

Nærings -og utviklingsrådgiver

Storfjord kommune

Mobil: 400 28 809

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen