(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for Hadsel kommune, runde 7

KOMMUNAL KOMPENSASJONRDNING, RUNDE 7

Søknadsfrist er 14. april 2022

Hadsel kommune skal fordele kr. 272 000, - til lokalt næringsliv.

Hvem kan søke:
Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i Hadsel kan motta støtte.
Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert.

Deler av næringslivet opplever nå tilnærmet normaltilstand, mens det for andre deler av næringslivet vil gå lang tid før tilnærmet normaltilstand er gjenopprettet.  

Midlene er tildelt basert på antall ansatte innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet.
Hadsel kommune nevnte næringer og gir prioritet til de som falt utenfor andre offentlige kompensasjonsordninger.

 

Krav til dokumentasjon og vedlegg

Kommunen ber om følgende vedlegg til søknaden:
- Skatteattest
- Månedsrapporter for november 2021 – mars 2022
- Skriftlig søknad og redegjørelse for kompensasjonsbehovet

Dersom kommunen mottar få søknader, lyses støtteordningen ut på nytt med eventuelle justerte kriterier
Dersom budsjettet ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning i søknadsbeløp.

Hvordan behandles søknadene:
Hadsel kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til én tildelingsrunde som skal være ferdig saksbehandlet innen utgangen av april 2022.
Har virksomheten blitt tildelt i runde 1 – 6, kan søknad avslås.

Følgende virksomheter er ikke søknadsberettiget

  • Virksomhet som var i økonomiske vanskeligheter pr. 31. desember 2019
  • Kommunale foretak
  • Virksomhet registrert som FLI (Foreninger og lag)

 

Regelverk
Støtten gis i tråd med regelverk for offentlig støtte, og gis etter regelverket for den nye notifiserte ordningen under kap. 553 post 68 kommunal kompensasjonsordning i statsbudsjettet 2021. Mer informasjon om ordningen finnes på departementets nettside.

Hadsel kommune gjør oppmerksom på at i utgangspunktet vil opplysninger som gis i søknaden være offentlige etter offentlighetsloven.

Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og eventuelt krav om tilbakebetaling. 

For spørsmål, ta kontakt med

Næringssjef, Daniel Sowe
+47 971 92 844

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen